Intervju sa nacionalnom koordinatorkom za Globalno obrazovanje iz Slovenije

12.10.2021. - CZOR

 

Nacionalni koordinator za Sloveniju –  SLOGA

Uoči najave Nedelje globalnog obrazovanja za 2021. godinu, događaja koji predstavlja zajednički napor čitave Mreže globalnog obrazovanja da se tokom treće nedelje novembra organizuju aktivnosti sa ciljem popularizovanja koncepta Globalnog obrazovanja, započinjemo serijal intervjua sa Nacionalnim koordinatorima/kama zemalja članica Mreže globalnog obrazovanja. Počeli smo od Patricije Virtič, koja nas je upoznala sa kontekstom Globalnog obrazovanja u Sloveniji, ispred slovenačkog nacionalnog koordinatora – SLOGA.

 

Dobar dan Patricija, kako ste? Hvala Vam što ste pristali i izdvojili svoje vreme da odgovorite na naša pitanja. Da li biste za početak mogli da nam kažete nešto o Vama, Vašoj poziciji i ulozi u Globalnom obrazovanju?

 

Hvala Vam na pozivu!

Ja sam bila novinarka, a sada sam projekt menadžerka i rukovodilac za Globalno obrazovanje u organizaciji SLOGA, platformi slovenskih nevladinih organizacija za razvoj, globalno obrazovanje i humanitarni rad. Napisala sam i koordinisala nekoliko projekata koji su bili finansirani od strane Evropske unije, slovenačke vlade i iz privatnih fondova, sa fokusom na globalno obrazovanje za građane/ke, podizanje svesti, razvojnu saradnju, rodnu ravnopravnost, mlade, socijalnu i solidarnu ekonomiju, migracije, demokratiju, kulturnu različitost i ciljeve održivog razvoja. Ko-autorka sam publikacija i priručnika. Često sam govornica na nacionalnim i internacionalnim događajima, radionicama, seminarima i treninzima na različite teme, među kojima je i globalno obrazovanje za građane/ke. Verujem u moć promene i transformacije. Ja sam jedna od onih ljudi koji vole da sagledaju stvari iz različitih uglova i da na problem gledaju iz perspektive drugih ljudi. Čvrsto verujem u globalno obrazovanje i njegovu moć da kreira bolji i održiviji svet.

 

Šta za Vas predstavlja Globalno obrazovanje i na koji način je to što ste član Mreže Globalnog obrazovanja uticalo na Vašu organizaciju?

 

Za mene lično, Globalno obrazovanje je stil života, način razmišljanja i ponašanja u svakodnevnom životu. To je ono što ja radim ili ne radim u mojoj porodici, zajednici, na poslu, na izborima. To je kako ja vidim svet, kako se ja suočavam sa globalnim izazovima. To je globalna dimenzija u mom domu. To me tera da promišljam, učim ili se odučavam od naučenog. Nikada ne možete biti potpuno upoznati sa globalnim obrazovanjem, to je dugačak, životni proces. Taj proces mi je otvorio oči za mnoge stvari.

Naziv SLOGE, nevladine organizacije u kojoj ja radim kao rukovodilac za Globalno obrazovanje, označava zajednički rad, ujedinjenost. Zato ja verujem da je krucijalno da radimo zajedno. Biti član Mreže globalnog obrazovanja je čast i obaveza. Ona predstavlja prostor, platformu na kojoj možemo da učimo i delimo, kreiramo i razvijamo. Spaja nas sa kolegama/inicama iz drugih država i sektora, da možemo zajedno da radimo na implementaciji ciljeva održivog razvoja (posebno 4.7) u našim državama, u Evropi i šire.

 

Zašto mislite da je Globalno obrazovanje bitno za mlade ljude i kako im može biti od koristi?

 

Živimo u globalizovanom svetu u kome su životi ljudi isprepletani i akcije ljudi sa jedne strane sveta utiču na one sa druge strane sveta. Martin Luther King, Američki borac za ljudska prava, je rekao, da dok doručkujete, već zavisite od pola sveta. Kakao iz Gane, kafa iz Etiopije, palmino ulje iz Indonezije, banane i sok od narandže iz Brazila… Zbog prepletanosti i međusobne zavisnosti, krucijalno je da kao individue budemo svesni naše uloge u svetu i da preuzmemo odgovornost za naše akcije.

Svet u kome živimo je prošao kroz nezamislive promene tokom prošlog veka. Za mnoge, ovo su bile promene na bolje – doprinele su višem standardu života za mnoge, i produžile životni vek. Tehnološki napredak je ujedinio svet u jedinstvenu globalnu zajednicu i ljude u globalne građane/ke. Ali vremenom se sve više vidi da ove promene imaju i brojne negativne posledice – drastični rast broja stanovnika, ekstremno brzo razvijanje u  oblasti nauke i tehnologije je dovelo do promena života ljudi u industrijalizovanim delovima sveta. Ovo je stvorilo probleme globalnih razmera i još više produbilo nejednakost u svetu.

Svetu, njegovim stanovnicima i prirodi zbog toga treba održiviji način života i rada. Održivi razvoj predstavlja povezanost razvoja, brige za okolinu, brige za sva živa bića na planeti i socijalnu pravdu, i tako omogućava očuvanje planete Zemlje za buduće generacije. Zadovoljava potrebe ljudi koji trenutno žive na Zemlji, bez ugrožavanja potreba budućih generacija.

Deluje nemoguće da jedna osoba može da napravi promenu. Da li to znači da treba samo da se predamo sudbini? Ne! Promena počinje sa svakim pojedincem/kom. Svaki čovek na Zemlji – čak i najindeferentnija i najlenja osoba među nama – je deo rešenja. Srećom, postoje neke proste stvari koje svako od nas može da uključi u svoju dnevnu rutinu i doprinese rešenju. Ako svi to uradimo, napravićemo veliku razliku. I mladi ljudi treba da urade baš to – pozovu na odgovornost svoje vršnjake, odrasle, vlade. Svi smo mi deo ovog sveta, sviđalo nam se to ili ne!

Globalno obrazovanje građana/ki je ključno u postizanju ciljeva održivog razvoja jer ono osnažuje učenike/ce različitih godina da razumeju da su ovo globalni, ne samo lokalni problemi. Osim toga ih uči i da postanu aktivni promoteri/ke mirnijeg, tolerantnijeg, inkluzivnog, bezbednog i odživog društva. To je društvo koje će da preuzme više nego potrebnu akciju suočavanja sa globalnim problemima. Dakle, imamo plan, imamo alat. Šta nas sprečava?

 

Možete li nam reći nešto o tome kako se odvija proces implementacije globalnog obrazovanja u Republici Sloveniji i kako je COVID pandemija uticala na ostvarivanje vaših ciljeva i planova.

 

U Sloveniji teme ljudskih prava, razvoja i internacionalne razvojne saradnje, interkulturalnog dijaloga, tolerancije i migracije su obično adresirane u kontekstu globalne edukacije građana/ki u formalnom i neformalnom obrazovanju, kao i informalnim okruženjima za učenje. U formalnom obrazovanju, profesori/ke se suočavaju sa sistemskim nedostacima dok pokušavaju da integrišu globalno obrazovanje u program. To su vremenska ograničenja, nesistematska i sporadična integracija globalne dimenzije u program, koja je vezana za interesovanje i volju pojedinih nastavnika/ca i nedostatak jedne od ključnih osnova za integraciju globalnog obrazovanja: podrške školskog menadžmenta i drugih kolega/inica.

Nevladine organizacije koje su aktivne u oblasti globalnog obrazovanja ističu da je globalno obrazovanje građana/ki ključni alat u formiranju održivog društva već godinama. U okviru platforme SLOGA postoji posebna oblast koja se bavi globalnim obrazovanjem građana/ki, i ona spaja NVO, praktičare/ke i akademike/kinje i nastoji da ojača i nadogradi ovo polje i poveže zainteresovane. NVO sprovode brojne projekte i aktivnosti zagovaranja u oblasti globalnog obrazovanja.

Proteklih godina kreirani su nacrti za dva bitna dokumenta u oblasti globalnog obrazovanja građana/ki, u kojiima su nevladine organizacije imale ključnu ulogu: ,,Analiza globalnog obrazovanja građana u Sloveniji i preporuke za njegovo dalje jačanje” i ,,Vodič za globalno obrazovanje za građane/ke – doprinos u postizanju ciljeva održivog razvoja”.

Slovenske nevladine organizacije su često prepoznate i nagrađivane za svoj rad u oblasti globalnog obrazovanja za građane/ke. Projekti koje su sprovele slovenačke NVO su među najboljima u toj oblasti, po godišnjem izboru Evropeske mreže globalnog obrazovanja (Global Education Network Europe – GENE).

Osim otkazivanja nekih aktivnosti uživo, ili prebacivanja online, pandemija Covid-19 naterala nas je na razmišljanje o globalnom obrazovanju i implementaciji radionica. Imali smo nekoliko sastanaka na kojima smo razmišljali o potrebi da digitalizujemo GO. Da li su sve aktivnosti podobne za rad online? Koji alati postoje da nam pomognu u tome, a koje moramo još da razvijemo? Da li smo dosledni samoj srži globalnog obrazovanja, odnosno refleksiji, kada imamo radionice? Kako da povećamo zainteresovanost učesnika/ca? Da li možemo i da li treba da imamo online radionice kada su svi umorni od Zoom-a? Da li je ovo stvarno GO ili su samo aktivnosti o podizanju svesti? Kako da transformišemo i prilagodimo materijale da budu pogodni za online rad, kada ljudi učestvuju kao pojedinci/ke, a ne kao grupa? Nismo došli do svih odgovora, ali je ovo bio poziv za buđenje za mnoge od nas.

 

Pored COVID pandemije, šta su glavne prepreke sa kojima ste se susreli tokom implementacije Globalnog obrazovanja u Vašoj državi i šta može da se uradi da bi se te prepreke prevazišle?

 

Globalno obrazovanje je dosta razvijeno u Sloveniji, ali ipak ljudi i neki vladini zvaničnici i dalje to posmatraju kao stvar samo nevladinog sektora, tako da je to teško promeniti. Finansiranje je još jedna prepreka. Nemamo dugoročno finansiranje za programe GO i većina aktivnosti zavisi od trenutno otvorenih poziva. Slovenske NVO su među najboljima u implementiranju programa finansiranih od strane EU, ali smo i dalje zavisni od dostupnosti tih projekata. U isto vreme, prioriteti tih projekata su definisani za mnoge zemlje istovremeno, što nam ostavlja manje prostora za različite nacionalne realnosti. Manjak fleksibilnosti tih projekata je takođe jedan od problema, koji je bio posebno očigledan u toku globalnog karantina.

Mislim da mnoge zemlje mogu da se identifikuju sa našim izazovima, tako da tražimo rešenja za njih zajedno.

 

Koji su Vam planovi za ovu godinu i kako će stanje COVID pandemije uticati na njih?

 

Naši ovogodišnji planovi za implementaciju GO su zapravo veliki, bez obzira na restrikcije zbog Covid-19, koje su svaki dan sve strože i strože i teraju nas da prilagođavamo naše aktivnosti. Zbog toga uvek imamo plan B, u slučaju da moramo da prebacimo aktivnost online. Pandemija je takođe uticala na broj aktivnosti i broj učesnika/ca na aktivnostima, zbog ograničenja koja je uvela vlada.

Od jula 2021. Slovenija predsedava Savetom Evropske unije i to je uvek prisutno u našim planovima, ako ne i u prvom planu. Do kraja godine održaće se nekoliko događaja u oblasti globalnog obrazovanja, uključujući i nacionalnu GO konferenciju 9. novembra, događaj o transformativnoj edukaciji koji prethodi Petom Unesco forumu o transformativnoj edukaciji za ciljeve održivog razvoja, zdravlje I blagostanje, gde sam ja član delegacije Slovenije.

Trenutno smo posvećeni Nedeljama celoživotnog učenja (The Lifelong Learning Weeks – LLLW), festivalu koji organizuje slovenački Institut za obrazovanje odraslih (SIAE) i sve većem broju učesnika/ca i događaja koji se održavaju širom države kao i van njenih granica. Cilj Nedelja celoživotnog učenja je da predstave i naglase glavne aspekte učenja kroz ceo život, a ono uključuje i Globalno obrazovanje. Mi smo tematski koordinatori za GO već nekoliko godina, šireći GO do nove publike. Sa SIAE 5. oktobra organizovali smo događaj zagovaranja u oblasti klimatskih promena.

U susret danu globalnog obrazovanja (25. septembar) objavićemo slovačku ediciju Najboljih svetskih vesti – World Best News. Delićemo štampane novine sa samo dobrim vestima na temu globalnih problema i implementacije Agende 2030, lansiraćemo veb sajt, newsletter i imaćemo kampanju na društvenim mrežama.

U oktobru počinjemo, zajedno sa Asocijacijom Ujedinjenih nacija za Sloveniju, literalno i foto takmičenje za mlade na temu GO, ljudskih prava i održivog razvoja (SDG 6), koje će se završiti događajem o ljudskim pravima u decembru.

U novembru ćemo početi sa aktivnostima za nedelju globalnog obrazovanja. Takođe se nadamo da ćemo biti domaćini sastanka Mreže globalnog obrazovanja Centra sever jug, koji će biti održan početkom decembra u Sloveniji.

Skoro smo lansirali novi veb sajt posvećen globalnom obrazovanju. Počećemo sa implementacijom obnovljenog Koda o slikama i porukama. Takođe se nadamo da ćemo završiti proces pisanja nove definicije GO za SLOGU-u, zato što je predhodna iz 2008. i trebalo bi da se obnovi.

Kao što možete da vidite, veliki broj događaja i aktivnosti. Ovo je zapravo, uvek najzauzetiji deo godine za SLOGA-u i naše članove/ice.

 

Koliko su mladi ljudi u Vašoj državi informisani o pojmu Globalnog obrazovanja I koliko su zainteresovani da se uključe u aktivnosti povodom Globalnog obrazovanja?

 

Uh, to je teško pitanje! Nemamo podatke o ovome, tako da možemo samo da spekulišemo. Međutim, kao deo PISA ankete iz 2018, koju smo sproveli po prvi put u Sloveniji, prikupili smo internacionalne podatke o globalnim kompetencijama petnaestogodišnjaka, koji su zajedno sa vršnjacima iz 66 zemalja radili samoprocenu sopstvenih globalnih kompetencija (definisanih kao multidimenzionalne veštine, različiti pogledi I stavovi, uspešna saradnja sa drugima i aktivizam za kolektivno dobro i održivi razvoj).  U poređenju sa studentima iz zemalja članica Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, slovenački tinejdžeri su u proseku slabiji u objašnjavanju globalnih problema, iskazuju manji interes da uče o drugim kulturama, imaju manje pozitivan stav prema migrantima, slabije interkulturalne komunikacione veštine I slabije reaguju na globalne probleme. Oni takođe izveštavaju o ređem uključivanju u individualne aktivnosti povezane sa Globalnim obrazovanjem u školi.

Globalno obrazovanje nije deo školskog programa, međutim obrazovanje za održivi razvoj jeste. A svi mi znamo da su te dve oblasti usko povezane i idu jedna sa drugom. Ako je obrazovanje za održivi razvoj u prošlosti bio više usmeren na ekološku dimenziju, GO je uvek naglašavao tri (pa čak i četiri) dimenzije održivog razvoja. Ova dva koncepta su sve bliža i povezanija. I mi zapravo počinjemo da razmatramo da li je bolje da ih samo jednim imenom zovemo transformativno obrazovanje.

A što se tiče interesovanja za učestvovanje u GO aktivnostima, moje mišljenje je da su mladi zainteresovani – ako im se pametno priđe i ako se motivišu. Posao odraslih je da spreme, osmisle događaje, metodologije i alate koji će biti pozitivno prihvaćeni kod mladih. Globalne kompetencije, u čijem razvoju pomaže GO, su od velike važnosti za uspešan život individua u društvu koje se sve više povezuje i menja.

 

Nedelja Globalnog obrazovanja se održava i ove godine, od 15. do 21. novembra. To je nedelja tokom koje će sve zemlje članice organizovati razne aktivnosti, a sve sa ciljem podizanja svesti o Globalnom obrazovanju. Kako Vi planirate da ove godine obeležite nedelju Globalnog obrazovanja; koje aktivnosti ste planirali da organizujete I kako planirate da ih sprovedete?

 

U Sloveniji smo pre par godina odlučili da ćemo ceo mesec novembar posvetiti globalnom obrazovanju, sa posebnim naglaskom na pomenute datume. Pre pandemije smo imali između 70 i 100 događaja svake godine. Od kako je počeo Covid-19, broj tih događaja se značajno smanjio, a tako je i ove godine.

Nemamo događaje u školama, nevladinim organizacijama, bibliotekama itd. za ovu godinu još uvek, čekamo da vidimo šta ćemo moći da organizujemo. Što se aktivnosti SLOGA-e tiče, već sam pomenula nekoliko događaja. Takođe ćemo imati i još jedan krug promotivnih aktivnosti povezanih sa Najboljim vestima sveta, planiramo kampanju na društvenim mrežama, objavićemo u video formatu razgovore o ciljevima održivog razvoja, Globalnom obrazovanju i nedelji globalnog obrazovanja i nove kvizove na aplikaciji Fun Park. Imaćemo nekoliko radionica na temu GO u više gradova u Sloveniji i sastanak članova organizacije SLOGA koji se bave Globalnim obrazovanjem.

 

Više o Globalnom obrazovanju možete pronaći na sledećim linkovima:

 

– Program Globalnog obrazovanja

– Mreža globalnog obrazovanja

– Nedelja globalnog obrazovanja